1. Страна, която ни подава казуса

Фондация „Льо Балкан“, с.Дуранкулак

 1. Местоположение/локация на казуса

Блок 1-11 за търсене и проучване на природен газ в землището на с.Вранино, област Добрич. На територията на блок „1-11 Вранино“ се намират защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“, BG 0000130 „Крайморска Добруджа“, BG 0002051 „Калиакра“ и BG 0002115 „Било“.

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Търсене и проучване на природен газ

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Парк Плейс Енерджи Корп“ – дружество регистрирано съгласно законите на щат Невада, САЩб) описание на дейността на ЕДП в казуса. Инвеститорът е подал искане за съгласуване на дейност представляваща търсене и проучване на природен газ в блок „1-11 Вранино“ на територията на който се намират защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“, BG 0000130 „Крайморска Добруджа“, BG 0002051 „Калиакра“ и BG 0002115 „Било“. Министърът на околната среда и водите е съгласувал работните проекти за търсене на природен газ.в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Твърдението на жалбоподателя е, че решението на министъра на околната среда и водите е издадено без да бъде проучено въздействието на химикалите, които ще се използват за промивка на сондажите.
 1. Етап, на който се оказва помощта

а) при предпроектно проучване – процедура за съгласуване на дейност за която административният орган преценява, че няма необходимост от извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на защита в защитени зони BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“, BG 0000130 „Крайморска Добруджа“, BG 0002051 „Калиакра“ и BG 0002115 „Било“.
 1. Правни средства

Искане за достъп до информация, завеждане на дело за обжалване на решението на МОСВ за съгласуване на работните проекти за проучване на природен газ. Представителство на жалбоподателя по заведеното дело.

 1. Описание на казуса

 1. 1) С решение № 28-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, допълнено с решение № 195/08.09.2014 г. министърът на околната среда и водите на основание чл.31, ал.7 от ЗБР е съгласувал цялостен (за периода 2014-2019) и годишен работен проект за 2014 година за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино“; 2) Фондация „Льо Балкан“, заедно с други НПО и граждани е обжалвало решението на министъра на околната среда и водите; 3) Пред Върховния административен съд е образувано дело № 12813/2014 г. на 3 отделение на ВАС. Делото се отлага вече два пъти и е насрочено за есента на 2015 г. 4) Към министъра на околната среда и водите е отправено искане за достъп до информация относно това какви са химичните вещества и смеси, които инвеститорът планира да използва при извършване на сондажите и техните характеристики съобразно чл.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Чрез проекта не се създава нова административна и правна практика. Въпреки всичко жалбата е опит проблемът за допустимостта на търсенето и проучването на природен газ на територията на Добруджа да се анализира в детайли – и по-точно да се анализира въздействието върху околната среда на химикалите, използвани за целите на търсенето и проучването. Този въпрос би трябвало да е съществен за администрацията и за гражданите. И най-вероятно ще бъде поставян и при други случаи.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

Твърдяният пропуск е, че министърът на околната среда и водите не е оценил въздействието на какви са химичните вещества и смеси, които инвеститорът планира да използва при извършване на сондажите и техните характеристики съобразно чл.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 1. Участие на обществеността в казуса

 1. В обжалването на решението на министъра на околната среда и водите участват голям брой НПО и граждани.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

-------------za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор