1. Страна, която ни подава казуса

Директорът на РИОСВ-Благоевград
 1. Местоположение/локация на казуса

Река Влахинска, с.Влахи, община Кресна

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

малка ВЕЦ за производство на електрическа енергия

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – собственик на съоръжението и възложител е „Хидроекоенерго-ТАС“ ЕООД

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – с решение по ОВОС № БД-02/01.12.2014 г. директорът на РИОСВ-Благоевград не е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение: „Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“. Мотивите на решението са, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще окаже значително неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Процедура за ОВОС и за оценка на съвместимостта по ЗБР на инвестиционно „Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“ (обектът е вече изграден, но се предвижда водохващането да се измести по-нагоре по течението на реката и да се увеличи мощността на МВЕЦ. Инвеститорът е обжалвал решение по ОВОС № БД-02/01.12.2014 г., с което директорът на РИОСВ-Благоевград не е одобрил осъществяването на инвестиционното предложение.

 1. Правни средства

Явяване в съдебно заседание по образуваното дело като пълномощник на директора на РИОСВ-Благоевград и изготвяне на писмена защита по делото.

 1. Описание на казуса

1) Инвеститорът „Хидроекоенерго-ТАС“ ЕООД, собственик на съществуваща МВЕЦ по течението на р.Влахинска е поискал одобряване на инвестиционно предложение „Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“. Инвестицонното предложение предвижда водохващането да се измести по-нагоре по течението на реката и да се увеличи мощността на МВЕЦ. По течението на река Влахинска освен процесната МВЕЦ са изградени още два МВЕЦ-а. 2) Директорът на РИОСВ-Благоевград получава информация, че в участъка на реката, където са разположени трите МВЕЦ-а има увреждане на защитени местообитания – природно местообитание 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) и местообитания на видовете Видра (Lutra lutra) и Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Поречието на река Влахинска е част от защитена зони BG0000366 „Кресна- Илинденци“; 3) Директорът на РИОСВ разпорежда оглед и анализ на състоянието на защитените местообитания. В резултат на представената експертиза пред административния орган, директорът приема, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще окаже значително неблагоприятно въздействие на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“. Директорът на РИОСВ-Благоевград постановява решение, с което отказва да одобри инвестиционното предложение; 4) Инвеститорът обжалва решението на директора на РИОСВ-Благоевград и пред Административния съд-Благоевград е образувано адм.дело № 925/2014 г.. Пред съда е изслушана тройна експертиза, която до голяма степен опровергава заключението на експертизата, представена пред административния орган. 5) Административният съд уважава жалбата срещу решението на административния орган и връща преписката за ново произнасяне.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Чрез проекта не се създава нова административна практика, но се подкрепя практиката административния орган да прибягва до изслушване на експертиза в случаите, когато има съмнение за (не)съществуването на някои факти от значение за издаването на административния акт. Подкрепя се и практиката (това е и законово задължение) в процедурите по ОВОС и ОС да се изследва кумулативния ефект върху околната среда не само на процесното, но и на други инвестиционни предложения. Заради неизпълнение на това задължение по отношение на други защитени зони срещу България има образувано наказателно производство пред Европейския съд за неизпълнение на европейското природозащитно законодателство.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая работата по проекта подкрепя положителна практика в действията на РИОСВ-Благоевград.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участието на НПО се състои в това, че сигналът за увреждане на местообитанията е подаден от НПО – СДП „Балкани“.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Да.

„Реката, която изчезва“

„Реки от злато“

„Още една малка ВЕЦ, моля – и задръжте рестото!“

„Журналисти из Пирин“

„В руслото на закона“

 1. Допълнителни коментари

Сътрудничеството със специализираната администрация – РИОСВ-Благоевград е добър пример за обединяване на усилията на гражданското общество и компетентната администрация за мониторинг и контрол върху дейността на ЕДП.

-------------za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор