1. Страна, която ни подава казуса

СДП „Балкани“.

 1. Местоположение/локация на казуса

Находище „Асарел Медет“, община Панагюрище, област Пазарджик”.

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Минна промишленост.

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Асарел Медет“ АД;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса. Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Процедурата по ОВОС е извършена в нарушение на правилата за участие на засегнатата общественост. Не е взета предвид информацията за случили се в миналото замърсявания на р.Луда Яна.

 1. Етап, на който се оказва помощта

На етап ново разглеждане на делото, върнато на първата инстанция след многократно разглеждане на преписката от различни съдебни състави в периода 2012-2015 година.

 1. Правни средства

Явяване в съдебно заседание на 21.03.2016 г. по дело 8918/2015 г. на ВАС. Изготвяне на молба за предоставяне на информация от трето неучастващо в делото лице.

 1. Описание на казуса

С решение по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-3/2012 г. от 04.05.2012 г. министъра на околната среда и водите одобрява инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище. Решението е обжалвано от група граждани и неправителствени организации. Първоначално съдът уважава жалбите, но впоследствие съдебното решение на последната инстанция е отменено и преписката е върната за ново разглеждане от първоинстанционен състав на ВАС.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Чрез казуса се цели защита на правилото, че засегната общественост трябва да участва на ранен етап в процедурата за ОВОС. Както и че това коя е „засегната общественост“ се определя според всички факти и обстоятелства по делото.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая администрацията е допуснала участие само на част от засегнатата общественост и не е отчела важни факти и обстоятелства за случили се замърсявания на р.Луда Яна.

 1. Участие на обществеността в казуса

Казусът е иницииран от група граждани и НПО.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

Пламен Пеев

Остави своя отговор