1. Страна, която ни подава казуса

Инициативна група „Съседите на Рекоул“ – физически лица, живеещи в кв.Рудничар на гр.Перник.
 1. Местоположение/локация на казуса

Град Перник, кв.Рудничар – в непосредствена близост до урбанизираната територия

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добивна промишленост, добив на въглища.

 1. Фактическа обстановка

а)  кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е фирма Рекоул АД. Дружеството е концесионер за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн – партида № D-00321 на Националния концесионен регистър. Част от казуса представляват факти, навеждащи на предположение за незаконен добив на въглища с неизвестен извършител. Незаконният добив се извършва в съседство с концесионната територия. Срокът на концесията изтича през м.май 2015 г. и се очаква да бъде поискано продължаване на концесията. По последна информация „Рекоул“ АД е оттеглил искането си за продължаване на концесията.

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – добив на кафяви въглища;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Консултацията засяга няколко аспекта на добива на въглища:  1) изпълнението на задължения, съдържащи се в концесионния договор на Рекоул АД. За тази цел е изготвено и подадено искане за достъп до концесионния договор, както и до проверки, осъществявани от Министерството на енергетиката за изпълнението на концесионния договор.

Министерството на енергетиката отказва достъп до концесионния договор и до информация, свързана с проверките за изпълнението на концесионния договор. Отказа на МЕ да предостави исканата информация е обжалван пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за разглеждане в края на 2016 г

 1. Етап, на който се оказва помощта

След извършване на процедура за ОВОС и почти пълното приключване на концесионната дейност, за която е направена ОВОС, както и преди евентуалното продължаване на срока на концесията.

 1. Правни средства

Консултация за идентифициране на правноотносимите факти и подаване на искания за достъп до информация. Обжалване на отказите за предоставяне на информация.
 1. Описание на казуса

Рекоул АД е концесионер за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн – партида № D-00321 на Националния концесионен регистър. Концесията е учредена през 2005 година и изтича през 2015 година. Очаква се подаване на искане от страна на концесионера за продължаване на срока на концесията. Преди започване на добивните работи през 2005 г. е извършена ОВОС и е издадено разрешение за ОВОС. Самото решение не може да бъде открито в регистъра на решенията, но се знае, че концесионерът е бил задължен да извърши рекултивация на терена на концесията. Неизвестно е каква част от задълженията на концесионера по разрешението за ОВОС е била изпълнена.
 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая се полагат усилия държавните органи с различна компетентност да разгледат един казус не „на парче“, а в неговата цялост. Така се цели по-голяма ефективност на дейността на администрацията. Този аспект на казуса може да се разглежда като нова административна практика. Цели се също така достъп до информация за околната среда, която обикновено администрацията отказва.

По делото за достъп до информация се поставят интересни въпроси, свързани с изключенията за предоставяне на информация за околната среда по чл.4, ал.4 от Орхуската конвенция.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая изглежда, че различните административни органи са толерирали различни незаконосъобразни действия и действия, нарушаващи концесионния договор – както на концесионера „Рекоул“ АД, така и на други лица.

Усилията на проекта са да бъдат идентифицирани точно горепосочените  действия, както и лицата, които са ги извършили. Крайната цел е да се идентифицират пропуските на администрацията при санкционирането на тези противозаконни и противодоговорни действия.

По делата за достъп до информация се обжалват пропуските на администрацията да приложи нормативната уредба за достъп до информация за околната среда по чл.4 от Орхуската конвенция.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

 Да.

„Живот след концесия“

 1. Допълнителни коментари

Интересно е да се отбележи, че с подобен проблем са и други квартали на гр.Перник. Изглежда, че инициативни комитети за защита на здравето на жителите и целостта на недвижимите имоти в гр.Перник съществуват и на други места в града. Обяснението на този факт се състои в обстоятелството, че целият град Перник е разположен върху находище на кафяви въглища, които се намират на малка – само на няколко метра – дълбочина, което от своя страна улеснява и благоприятства добива – бил той законен или незаконен. Има информация, че в близост до урбанизираната територия на града действат и кариери за добив на други подземни изкопаеми, освен въглища.

Пламен Пеев

Остави своя отговор