1. Страна, която ни подава казуса

Местна общност, състояща се от три сдружения – Екология Балша, ЕкоМрамор, Еко Връбница-Надежда и Н.И.

 1. Местоположение/локация на казуса

с.Балша, район Нови Искър Столична община

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добивна промишеност, строителни материали.

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Интерминерал“ ООД;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса- на инвеститор е предоставена концесия за разработване на находище на строителни материали „Младжавица“ в землището на с.Балша, район Нови Искър, Столична община. Концесията е предоставена по право на основание чл.29 от Закона за подземните богатства. Концесията е предоставена на основание предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.54, ал.4 от ЗПБ;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). В предложението на МРРБ по чл.54, ал.4 от ЗПБ липсват мотиви относно правната, финансова-икономическа, социална и екологична обосновка, което препятства както Министерски съвет, така и съда, да извършат преценка дали следва да се приеме или не предложението на заявителя. Не е изпълнено задължението на административния орган да изложи мотиви при постановяването на своя административен акт, които до основават неговата законосъобразност и да гарантират правото на засегнатата страна да реализира пълноценно своето право на защита. Нарушени са изискванията на чл.56 от ЗПБ.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Помощта се оказва на етап съдебно обжалване на решението на Министерския съвет за отдаване на находището на концесия по право по реда на ЗПБ.
 1. Правни средства

Защита по вече заведено през 2010 година дело за обжалване на решението на МС за отдаване на находището на концесия.

 1. Описание на казуса

1) С Разрешение № 125/20.11.2001 г. за търсене и проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Младжавица“, разположена в землището на с.Балша, район Нови Искър, Столична община, издадено от министъра на околната среда и водите, е разрешено на „Интерминерал” ООД гр.София да извърши за своя сметка в определена като размер площ търсене и проучване. 2) Въз основа на извършената дейност „Интерминерал” ООД е получило Удостоверение за търговско откритие № 0156 от 30.10.2004 г. издадено от министъра на околната среда и водите, на основание чл.7, ал.1, т.7, във връзка с чл.21, ал.4 от ЗПБ, за находище „Младжавица“, със запаси, ресурси и координати посочени в Протокол №НБ-38 от 24.09.2004 г. на Специализирана експертна комисия, както и е удостоверено право на титуляра на удостоверението в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на строителни материали на основание чл.29 от ЗПБ. 3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 54, ал. 4 от ЗПБ е внесъл с писмо вх.№ 104.13-69/03.06.2008 г. в Министерския съвет предложение за вземане на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци, обект изключителна държавна собственост. 4) С решение № 670 от 29.10.2008 г. Министерски съвет на Република България на основание чл.5, т.3, чл.6, ал.3, чл.29 и чл.54, ал.4-6 от ЗПБ и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Младжавица”, Столична община, област София, с концесионна площ от 207 625 кв.м.. 5) Решение № 670/29.10.2008 г. на Министерски съвет на Република България е оспорено по съдебен ред пред ВАС от СНЦ „Екология Балша”, СНЦ „Еко мрамор”, СНЦ „Екосдружение Връбница – Надежда”, СНЦ „Екология Нови Искър”, и физически лица. 6) С определение №13430 от 10.11.2010 г. по адм. д. №2783/2010 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, на основание чл.159, т.5 от АПК жалбата е оставена без разглеждане като процесуално недопустима, поради просрочие. Това определение е отменено с определение №12106 от 29.09.2011 г. по адм. дело 5641/2011 г. ВАС, I колегия, петчленен състав, като делото е върнато за продължаване на процесуалните действие, включващи преценка на правния интерес от обжалване. С определение №15504/06.12.2012 г. по адм.д. №2783/2010 г. подадената жалба е оставена без разглеждане и производството по делото отново е прекратено, при приета липса на правен интерес у жалбоподателите. Това определение е отменено с определение №5542 от 22.04.2013 г. по адм.д №1709/2013 г. в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на СНЦ „Екология Балша”, СНЦ „Еко мрамор”, СНЦ „Екосдружение Връбница – Надежда” и Н.С.И против Решение №670/29.10.2008 г. на Министерски съвет (МС) на Република България, като делото е върнато за разглеждането и в тази част; 7) На 6 ноември 2014 година се провежда заседание за разглеждане по същество на подадената жалба. 8) На 16.12.2014 г. е постановено решение № 15249 по адм.дело № 10807/2014 г. на ВАС, 5-членен състав, с което решение жалбата се уважава.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Проектът не създава нова административна и правна практика. Благодарение на проекта се защитава тезата, че административните решения като цяло и в частност решенията за предоставяне на концесия по право следва да бъдат мотивирани така че да може да се установи спазването на изискването на чл.56, ал.1 от ЗПБ – липсата на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за безопасността и здравето на работещите и за защитените със закон територии, обекти и културни ценности. В крайна сметка съдът уважава тезата на жалбоподателите. В процесния случай защитената от жалбоподателите теза е уважена от съда.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

 1. Проблемът в работата на администрацията е недостатъчно добро мотивиране на конкретното решение. Проблемът е повдигнат в жалбата и е установен от съда.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участват широк кръг НПО от района.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

 

------za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор