1. Страна, която ни подава казуса

М.П., жител на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.
 1. Местоположение/локация на казуса

Землището на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.
 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Производство на горива – пелети, както и производство на електроенергия чрез разполагане на фотоволтаци на покрива на сгради.

 1. Фактическа обстановка

а)кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е „НИРАСЕТ“ ООД;

б) производство на екологични горива – пелети и свързани с това производството други дейности;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Консултацията е извършена на етап след като директорът на РИОСВ-Благоевград с решение № 26-ОС/2013 г., издадено по реда на чл.18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) е извършил преценка на инвестиционното предложение, като е приел, че инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малко предприятие за механична обработка и преработка на дървесина, екологични горива – пелети, фотоволтаична централа върху покривни пространства, складови и търговски дейности в поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрената карта и кадастрални регистри на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „НИРАСЕТ“ ООД няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“.

На този етап не може да се направи нито заключение за проблем/нарушение, нито обосновано предположение за такова.

Изясняването на този въпрос ще бъде улеснено евентуално след като бъде получена повече информация за инвестиционното намерение.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Помощта се оказва на етап, когато административният орган, отговорен за опазване на околната среда – РИОСВ-Благоевград –  вече е издал решение, с което е преценил, че инвестиционното намерение  няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“.

Строителството на обекта обаче все още не е започнало.

 1. Правни средства

Обсъждане на казуса с лицето, подало сигнала.

Подаване на заявление за достъп до информация до РИОСВ-Благоевград с оглед получаване на информация за характеристиките на инвестиционното предложение.

 1. Описание на казуса

Село Бараково, разположено край р.Рилска, приток на Струма има много интересна история.

В началото на 20 в. в селото е построена фабрика за хартия – т.нар.Балабановата фабрика по името на собствениците. Фабриката функционира на най-високо производствено ниво. Самата история на фабриката е христоматиен пример за успех, постигнат благодарение на предприемчивостта на българина, подкрепата на държавата и усилията на местното работничество (във фабриката за кратко време е работил поетът Никола Вапцаров). Привлечени за работа във фабриката са специалисти от Германия, Швейцария и др. индустриално развити страни. По-рано, след преврата в Русия от 1917 година в селото се заселват няколкостотин руснаци-белоемигранти с високо ниво на образованост. Жителите на селото имат възможност да общуват с професионално и културно издигнати хора. Селото е имало и собствен симфоничен оркестър.

Промените, настъпили след края на Втората световна война и особено след падането на Берлинската стена оставят след себе си руини. Фабриката за хартия тъне в развалини. По поречието на р.Рилска – място с богато биоразнообразие – започват опити за строителство на малки ВЕЦ.

М.П. е родом от с.Бараково. Израсъл е там и има ярки спомени за времето от преди 1944 година.  Приема за свой житейски дълг да запази спомена за  миналото на с.Бараково. Запазва множество документални свидетелства за миналото на селото. В момента организира музей. С помощта на различни лица издава няколко книги – за Балабановата фабрика, за Рилската железница, за покойния поет Биньо Иванов, също тясно свързан със селото.

Научава, че в непосредствено съседство с неговата къща (къщата му се намира в края на селото) се планира изграждането на фабрика за производство на пелети. Във фабриката ще се преработва дървесина. Прави проучване за дейността на подобни фабрики на други места и установява, че планираното производство е източник на шум и прахови емисии.

При справка в РИОСВ-Благоевград научава, че за инвестиционното предложение е издадено  решение, с което е прието, че дейността няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“.

М.П. търси съдействие от проекта. С помощта на експерт към проекта е подадено заявление за достъп до информация, представляваща  описанието на ИП и на неговото предполагаемо въздействие върху околната среда, най-вече предполагаемите емисии на прах и шум в околната среда.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая се цели коректното прилагане на чл.4, ал.4 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (публ.в ДВ бр.33/2004 г.) – за краткост Орхуската конвенция. Получаването на достъп до заявлението за издаване на решение по ОВОС или за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 само по себе си би представлявало нова административна практика.
 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая към момента не са отбелязани проблеми и пропуски в работата на администрацията.
 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса до момента участва едно единствено лице, засегнато от инвестиционното предложение.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

 Не.

 

Пламен Пеев

Остави своя отговор