1. Страна, която ни подава казуса

Инициативна група от гр.Мартен, Община Русе.
 1. Местоположение/локация на казуса

Град Русе- индустриалната зона на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Зоната на КТМ се намира в източната част на града и е в непосредствена близост – само на няколкостотин метра – до западните урбанизирани територии на съседния град Мартен. И Мартен, и Русе са разположени на р.Дунав.
 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Преработване на нефтопродукти за производство на бензин и дизелово гориво и на други нефтопродукти.

 1. Фактическа обстановка

а)кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е фирма „Полисан“ АД. Дружеството е възложител на две инвестиционни предложения, обединени в една процедура за ОВОС:

1)  „Увеличение на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум  от 10 хил. тона годишно до 200 хил. тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР №343-НО/2008 г. на „Полисан“ АД, гр. Русе,

2) Изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 000 тона годишно в имот УПИ ХХII, граничещ с производствената площадка на „Полисан“ АД, гр. Русе;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – преработване и добив на гориво и нефтопродукти;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Консултацията се отнася до две отделни категории проблеми: а) проблеми, свързани с конкретната процедура за ОВОС с предмет, посочен по-горе и б) проблеми, свързани с други административни изисквания – за извършване на строителство по ЗУТ и по Закона за водите.

На инициативния комитет са дадени насоки за изготвяне на становище по време на общественото обсъждане на ДОВОС.

На отделна среща с членовете на инициативния комитет, проведена след общественото обсъждане на ДОВОС (юли 2015), са дадени разяснения относно другите изисквания, на които трябва да отговарят дейностите на територията на промишлената зона на бившето КТМ – по Закона за водите и др.

За изясняване на фактическата обстановка около дейността на предприятията на територията на бившето КТМ са подадени две искания за достъп до информация:

А) до Басейнова Дирекция-Дунавски район. Предмета на искането е информация за разрешителните за заустване на отпадъчни води в р.Дунав и в канализационната система на бившето КТМ. Информацията е предоставена от административния орган.

Б) до областния управител на област Русе. Предмет на искането е информация за копия от извършените проверки, както и от писмата, изготвени и изпратени до различните държавни институции в резултат на изпълнението на мерките, предвидени в Доклад от проверката на междуведомствената комисия, назначена съгласно заповед № 6-95-00-493/15.05.2015 г. на областния управител на област Русе. Информацията е предоставена от административния орган.

 1. Етап, на който се оказва помощта

По време на процедура за ОВОС на горепосочените инвестиционни предложения – преди провеждането на общественото обсъждане и отделно след провеждане на общественото обсъждане и преди издаването на решение по ОВОС.

Заявленията за достъп до информация са заведени след излизане на решението по ОВОС и неговото обжалване.

 1. Правни средства

Консултации за идентифициране на правноотносимите факти и указания за действия по време на общественото обсъждане на ДОВОС и след появата на решението по ОВОС.
 1. Описание на казуса

„Полисан“ АД е дружество, което заедно с около дузина други производствени предприятия извършва дейност на територията на бившето КТМ в източната промишлена зона на гр.Русе. През 2014 г. „Полисан“ АД планира да увеличи производствената си дейност. За оценка на намеренията на „Полисан“ АД е стартирана процедура за ОВОС на следните инвестиционни намерения: а) „Увеличение на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум  от 10 хил. тона годишно до 200 хил. тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР №343-НО/2008 г. на „Полисан“ АД, гр. Русе; б) Изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 000 тона годишно в имот УПИ ХХII, граничещ с производствената площадка на „Полисан“ АД, гр. Русе.

Обществеността в много близо разположения град Мартен научава за тези намерения през 2015 г. и започва да се интересува в детайли, свързани не само с конкретното инвестиционно предложение, но и с дейността на територията на промишлената зона като цяло.

През м.април 2015 г. на инициативния комитет от гр.Мартен е дадена консултация за идентифициране на правноотносимите факти във връзка с провежданата процедура за ОВОС. Дадени са инструкции за действия по време на общественото обсъждане на ДОВОС. През м.юли 2015 г., след общественото обсъждане на ДОВОС и преди появата на решението по ОВОС с представители на инициативния комитет е проведена среща, с която са обсъдени евентуални стъпки, следващи появата на решението по ОВОС. С инициативния комитет е обсъдено подаването на заявления за достъп до информация.

През м.август 2015 г. директорът на РИОСВ-Русе взима решение по ОВОС, с което разрешава само част от заявената от възложителя дейност.

Впоследствие през м.декември 2015 г. са заведени две искания за достъп до информация, целта на които искания е да се подпомогне инициативния комитет в делото по обжалване на решението по ОВОС.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая се полагат усилия държавните органи с различна компетентност да разгледат един казус не „на парче“, а в неговата цялост. Така се цели по-голяма ефективност на дейността на администрацията. Този аспект на казуса може да се разглежда като нова административна практика.

По делата за достъп до информация се цели създаването на нова практика, свързана с изключенията за достъп до информация за околната среда (чл.4, ал.4 от Орхуската конвенция) и прилагане на правилото за извършване на тест за обществен интерес от разкриването на конфиденциалната информация.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

Предполагаемите проблеми и пропуски в работата на администрацията изглежда, че са свързани с липсата на координираност между различните институции, които разрешават различните дейности – строителство, изпускане на емисии в околната среда, заустване на отпадъчни води във водни обекти.
 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

 Случаят вероятно е идентичен с други случаи на бивши индустриални зони.

 

Пламен Пеев

Остави своя отговор