Февруарските протести през 2013 г. срещу енергийните монополи, скорошният случай с концесията за златодобив в Крумовград и протестите на неправитествени организации и местната общност срещу проекта са сред примерите, показващи нетърпимостта в обществото към непрозрачните сделки в Енергийната и добивна промишленост (ЕДП). „Център за екологично право“ и „Блулинк“ представят проект, който цели да отговори на потребността от правни и медийни механизми за мониторинг над тези рискови производства.

Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите си той ще удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на ЕДП, предлагайки решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО. Всички целеви групи ще могат да достъпват, но и допълват, събраната полезна практика и пилотни казуси през създадения ресурсен уебсайт – Extractive and Energy Industry Watch.

Цели на проекта:

Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси
Повишен принос на неправителствените организации за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост
Повишаване на приноса на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрзастрашените видове (на местно, регионално и национално ниво)

Участници в проекта:

Центърът за Екологично Право и BlueLink.net

Основни целеви групи:

Неправителствени организации
Местни общности
Неформални граждански групи
Журналисти

Проектът ще удовлетвори потребностите на местните общности, засегнати от дейността на ЕДП, защото предлага решения за достъп до информация и водене на дела, които да се използват за въздействие върху ЕДП за прозрачност и отговорност в извършването на промишлената им дейност и постигане на по-здравословна и чиста околна среда. Във всички случаи на нарушение на екологичните норми и последващи замърсявания местните общности са най-засегнатите представители на обществото, като често тези производства се намират в отдалечени райони, където хората са с ограничен достъп до информация често и поради факта, че там живеят по-възрастни хора или в някои случаи представители на малцинства, които с нисък образователен ценз и възможности да търсят и използват информацията за дейността на ЕДП. НПО имат нужда от нови подходи и механизми за достъп до информация и за успешната защита на обществения интерес за здравословна и чиста околна среда, информация, която да се използва за защита на този интерес пред административни органи, в съда и извън съда в преговори с представителите на бизнеса. Проектът предлага създаването на добри правни и журналистически практики, които да обогатят арсенала на НПО в тяхната дейност като защитници и застъпници на общественополезни каузи. Разследващите журналисти могат да получат чрез проекта нови канали и източници за информация и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО като получават или предоставят конкретна, коректна и достоверна информация и същевременно влияят върху обществените процеси и контрола върху ЕДП, особено в случаите, когато производството сериозно застрашава здравето и живота на населението и околната среда. Неформалните граждански групи могат да получат в рамките на проекта набор от идеи и умения как да изграждат успешни стратегии за намиране на информация, която да им помогне в постигането на целите и защитата на принципите, за които са се организирали.

Проектът „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г (Интернет страница на Оператора на програмата: www.ngogrants.bg).

--extractive--industry-energy-watch-za-proekta