1. Страна, която ни подава казуса

Д. С. – физическо лице

 1. Местоположение/локация на казуса

Гр.София, Министерски съвет на Република България

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Минна промишленост.

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – в случая няма инвеститор, а компетентен орган по приемане на стратегически документ, защото не става дума за конкретна дейност, а за Националната стратегия за развитие на минната индустрия;

б) МС на РБ е приел Националната стратегия за развитие на минната индустрия, но не са ясни обстоятелствата, при които е приета Стратегията, главно какво е било становището на Министерството на енергетиката и как се съотнасят внесения за приемане текст на Стратегията и приетия текст;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Проблем е неразкриването на информация за процеса на приемане на стратегически документ на МС и то след като окончателния вариант на Стратегията е вече приет от административния орган.

 1. Етап, на който се оказва помощта

След приемане на Стратегията от МС.

 1. Правни средства

Искане за достъп до информация с предмет:

а) Текста на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ, внесен за обсъждане от Министерския съвет и приет на заседанието на Министерския съвет с решение по т.34 от заседанието на МС, състояло се на 19.08.2015 г.

б) Становището на Министерството на икономиката по Националната стратегия за развитие на минната индустрия (независимо от това дали е представено преди или след датата на приемане на Националната стратегия), както и всички налични аналитични или изследователски документи, изготвени във връзка с това становище;

в) достъп до цялата административна преписка, създадена в Министерския съвет за приемане на Националната стратегия за развитие на минната индустрия, като бъде дадена възможност за преглед на преписката по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Министерският съвет отказва достъп до исканата информация. Отказа е обжалван пред Административен съд София-град. Делото е насрочено за 10 май 2016 г.

 1. Описание на казуса

Подателят на казуса Д. С. проявява интерес от процеса на приемане на Националната стратегия за развитие на минната индустрия. Интересува се от това какъв е бил текстът на Стратегията, внесен за разглеждане от МС и от текста, приет от МС и дали има разлики между двата текста. Интересува се също така и от мотивите за приемане на Стратегията и становищата на отделните институции по предложения текст на Стратегията.

Като отговор на тези въпроси е подадено искане за достъп до информация. На искането за достъп администрацията на МС отговаря с отказ от предоставяне на информация.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Чрез казуса се цели създаване на практика по осигуряване на достъп до административната преписка по подготовка на един административен акт, след като вече акта е издаден.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая администрацията на МС отказва да осигури достъп до исканата информация за околната среда.

Отказа не е мотивиран с позоваване на текст от Орхуската конвенция или глава втора от ЗООС.

 1. Участие на обществеността в казуса

Казусът е иницииран от журналист с активна гражданска позиция.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

„Минирана стратегия“

 1. Допълнителни коментари

Този казус предлага различен подход към мониторинга и контрола върху ЕДП, защото в случая се разглежда не отделно инвестиционно предложение, а стратегически документ – Националната стратегия за развитие на минната индустрия.

 

Пламен Пеев

Остави своя отговор