1. Страна, която ни подава казуса

При извършване на журналистическа справка е намерена журналистическа публикация във в.“Утро“, Русе от дата 15.12.2015 година. Публикацията засяга страничен аспект на случай, по който експертите по проекта вече работят.

 1. Местоположение/локация на казуса

Град Русе- индустриалната зона на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ).

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Преработване на нефтопродукти за производство на бензин и дизелово гориво и на други нефтопродукти

 1. Фактическа обстановка

а)кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е фирма „Полисан“ ООД.

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – преработване и добив на гориво и нефтопродукти. През 2004 г. дружеството е получило разрешение за ползване № СТ-12-336/24.08.2004 г. за строеж „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000 тона годишно“, издадено на „Полисан“ ООД за строеж на територията на УПИ XX и XXVI , бул.“Тутракан“ на територията на КТМ, гр.Русе, община Русе. Във вестникарска публикация се твърди, че разрешението за ползване е издадено за производство на нефтопродукти до 1000, а не до 10,000 тона годишно.

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Поставя се въпроса – кое от двете твърдения е верно и дали инсталацията е трябвало да бъде подложена на ОВОС. Консултацията се отнася до два проблеми: а) достъпа до информация за околната среда, свързана с издаденото разрешение за ползване на строежа и б) до евентуално разминаване на разрешението за ползване на строеж и описанието на дейността в заявлението, с което РИОСВ-Русе е била уведомена за инвестиционното намерение;

За изясняване на фактическата обстановка около документацията за издаденото разрешение за ползване на строежа е подадено искане за достъп до информация, със съдържание, както следва: От началника на ДНСК е поискано копие от разрешение за ползване № СТ-12-336/24.08.2004 г. за строеж „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000(1000) тона годишно“, издадено на „Полисан“ ООД за строеж на територията на УПИ XX и XXVI , бул.“Тутракан“ на територията на КТМ, гр.Русе, община Русе, както и копие от документацията, представена от „Полисан“ ООД за издаване на разрешението, посочено в т.1 по-горе, включително и от заявлението за издаване на посоченото разрешение. Административният орган предоставя само копие от разрешението за ползване по т.1, но отказва да предостави копие от документацията, приложена към искането за издаване на разрешението. Отказът е обжалван пред Административния съд София-град.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Заявлението за достъп до информация е заведено в момента, когато тече процедура за обжалване на решение по ОВОС с предмет други последващи дейности на дружеството.

 1. Правни средства

Подаване на заявление за достъп до информация, свързана с околната среда.

 1. Описание на казуса

„Полисан“ АД е дружество, което заедно с около дузина други производствени предприятия извършва дейност на територията на бившето КТМ в източната промишлена зона на гр.Русе. През 2014 г. „Полисан“ АД планира да увеличи производствената си дейност. За оценка на намеренията на „Полисан“ АД е стартирана процедура за ОВОС на следните инвестиционни намерения: а) „Увеличение на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум от 10 хил. тона годишно до 200 хил. тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР №343-НО/2008 г. на „Полисан“ АД, гр. Русе; б) Изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 000 тона годишно в имот УПИ ХХII, граничещ с производствената площадка на „Полисан“ АД, гр. Русе.

На 15 декември 2015 г. в русенския в. Утро“ излиза публикация, от която става ясно, че съществуват разминаващи се твърдения относно това какъв е капацитета на инсталацията, собственост на „Полисан“ ООД, за която през 2004 г. е издадено разрешение за ползване на строеж по ЗУТ.

През декември 2015 г. е заведено искане за достъп до информация до началника на ДНСК е поискано копие от разрешение за ползване № СТ-12-336/24.08.2004 г. за строеж „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000(1000) тона годишно“, издадено на „Полисан“ ООД за строеж на територията на УПИ XX и XXVI , бул.“Тутракан“ на територията на КТМ, гр.Русе, община Русе, както и копие от документацията, представена от „Полисан“ ООД за издаване на разрешението, посочено в т.1 по-горе, включително и от заявлението за издаване на посоченото разрешение. Административният орган предоставя само копие от разрешението за ползване по т.1, но отказва да предостави копие от документацията , приложена към искането за издаване на разрешението. Отказа е обжалван пред Административния съд София-град.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая се прави опит за създаване на нова практика, свързана с прилагането на едно от решенията на Комитета за спазване на Орхуската конвенция (C-58/Bulgaria), с което Комитета, а по-късно и Общото събрание на страните-членки на Конвенцията приеха, че РБългария не осигурява достъп до правосъдие на заинтересованата общественост в случаите, когато за една дейност, подлежаща на издаване на екологично разрешително (чл.6 от Конвенцията, а в българското законодателство разрешение за ОВОС) има и процедура за издаване на разрешение за строеж или разрешение за ползване на строеж и проекта, предмет на разглеждане по ЗУТ противоречи на издаденото разрешение по ОВОС. За установяване на такова евентуално несъответствие между инвестиционното предложение, предмет на процедурата по ОВОС и документацията, съпровождаща искането за издаване на разрешение за строеж, съответно разрешение за ползване на строежа е необходим достъп до документацията и по двете преписки.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията.

В случая не са налице предполагаеми проблеми и пропуски в работата на администрацията, защото става дума за достъп до информация. Самият отказ от предоставяне на информация обаче е проблем, защото по силата на Орхуската конвенция след издаването на разрешението за строеж (ползване на строеж) по ЗУТ не би трябвало да съществува пречка за достъп до документацията, приложена към съответните искания за издаване на разрешенията по ЗУТ.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Случаят е от интерес за множество други ситуации, където ще трябва да се сравняват инвестиционните предложения, за които е издадено решение по ОВОС и за което се иска издаване на разрешение за строеж.

 

Пламен Пеев

Остави своя отговор