1. Страна, която ни подава казуса

Инициативна група „Съседите на Рекоул“ – физически лица, живеещи в кв.Рудничар на гр.Перник.

 1. Местоположение/локация на казуса

Град Перник, кв.Рудничар – в непосредствена близост до урбанизираната територия.

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добивна промишленост, добив на въглища.

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – в случая става дума за достъп до информация в участък, където нито едно лице няма разрешение за добив на въглища – т.е. инвеститорът е неизвестен;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – добив на кафяви въглища;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова).

Консултацията има за цел да изясни обстоятелствата около незаконния добив на въглища.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Тъй като става дума за незаконна дейност не може да се посочи точно на кой етап се оказва помощта.

 1. Правни средства

Консултация за идентифициране на правноотносимите факти и подаване на искане за достъп до информация. Обжалване на отказа за предоставяне на информация.

 1. Описание на казуса

В непосредствена близост до жилищни сгради в гр.Перник се извършва незаконен добив на въглища. Незаконният добив поставя в опасност както здравето и живота на вероятно противозаконно наетите работници, но и най-вероятно е причината за свлачищни процеси в близост до терена на незаконния добив. Свлачищните процеси засягат пряко недвижими имоти в урбанизираната част на града – кв.Рудничар.

Изготвено и подадено е искане за достъп до информация до община Перник. установяване на факти, водещи на извод за увреждане на частни застроени имоти в кв.Рудничар – появата на свлачища, вследствие на добива на въглища.

Община Перник мълчаливо отказва достъп до исканата информация. Отказа на община Перник е обжалван пред Административния съд-Перник. АС-Перник отменя отказа за предоставяне на информация и изпраща преписката за ново произнасяне от административния орган.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

По делото за достъп до информация се поставят интересни въпроси, свързани с изключенията за предоставяне на информация за околната среда по чл.4, ал.4 от Орхуската конвенция.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията.

В случая изглежда, че различните административни органи са толерирали различни незаконосъобразни действия – изсичане на гори, общинска собственост и незаконен добив на въглища.

Усилията на проекта са да бъдат идентифицирани точно горепосочените действия, както и лицата, които са ги извършили. Крайната цел е да се идентифицират пропуските на администрацията при санкционирането на тези противозаконни действия.

По делата за достъп до информация се обжалват пропуските на администрацията да приложи нормативната уредба за достъп до информация за околната среда по чл.4 от Орхуската конвенция.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Има информация, че в близост до урбанизираната територия на града действат и кариери за добив на други подземни изкопаеми, освен въглища.

Пламен Пеев

Остави своя отговор