1. Страна, която ни подава казуса

Гражданска инициативна група

 1. Местоположение/локация на казуса

Находище „Елаците” , община Мирково, Софийска област.”

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Минна промишленост

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Елаците“ АД

б) описание на дейността на ЕДП в казуса. Инвеститорът е инициирал процедура за ОВОС на миннодобивна дейност от находище „Елаците“ до 2031 г.

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Действията по проекта са извършени на ранна фаза, когато все още няма твърдение за извършено нарушение.

 1. Етап, на който се оказва помощта

а) на етап обществено обсъждане на ДОВОС.

 1. Правни средства

Подаване на две искания за достъп до информация.

 1. Описание на казуса

По казуса е подадено искане за достъп до информация с предмет:

А) Копия от аудиозаписите от проведените на 11.09.2015 г. срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.”, както следва:

От 10.00 ч. – в сградата на община Етрополе – втори етаж;

От 14.30 ч. – в Актовата зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Челопеч;

Б) Копия от подадените писмени становища във връзка с инвестиционното предложение по-горе и от отговорите на възложителя на писмените становища.

От отговора на РИОСВ-София става ясно, че аудиозаписи от обществените обсъждания не са правени. По буква Б) от заявлението е предоставена справка за подадените писмени становища и отговорите на възложителя.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

Чрез казуса не се създава нова административна и правна практика. Утвърждава се правилото, че на обществеността следва да бъде предоставено копие от протокола на общественото обсъждане и справката за направените възражения и отговорите на възложителя.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая няма твърдение за проблем или пропуск в работата на администрацията.

 1. Участие на обществеността в казуса

 1. Казусът е иницииран от граждани, непроявили интерес впоследствие към получената информация

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

Пламен Пеев

Остави своя отговор