1. Страна, която ни подава казуса

Екологично сдружение „За Земята“

 1. Местоположение/локация на казуса

гр.Бобовдол, Кюстендилска област

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добив на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища

 1. Фактическа обстановка

а) Инвеститорът е „ ТЕЦ Бобовдол „ЕАД, с.Големо село, община Бобовдол;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – продължаване за още 5 години на лицензията за производство на електрическа енергия по реда на Закона за енергетиката

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова) – твърдението на жалбоподателя е, че при продължаването на лицензията компетентният орган (Държавна комисия за енергийно и водно регулиране-ДКЕВР) не е взел предвид нарушенията на екологичното законодателство, допуснати от ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД.

 1. Етап, на който се оказва помощта

При предпроектно проучване – процедура за продължаване на срока на лицензията за производство на електрическа енергия.

 1. Правни средства

Завеждане на жалба срещу издаденото решение за продължаване на срока на лицензията и представителство в образуваното дело.

 1. Описание на казуса

 1. На 19.12.2014 г. е издадено решение № И2-Л-094 на ДКЕВР за продължаване на срока на лицензия № Л-094-01/21.02.2001 г. издадена за дейността „производство на електрическа енергия“ на ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД. В мотивите на решението обстойно се обсъждат нарушенията на екологичното законодателство, извършени от титуляра на лицензията. Независимо от данните, че титулярът на лицензията е нарушавал стандартите за опазване на околната среда, ДКЕВР продължава лицензията за още пет години при същите условия;

 2. Срещу решение № И2-Л-094 на ДКЕВР е подадена жалба от Екологично сдружение „За Земята“. Жалби срещу решението са подадени и от НД „Екогласност“ и от ПП „Зелените“. Образувано е административно дело № 1885/2015 г. на ВАС, 7 отделение.

 3. Поради междувременно настъпила промяна в законодателството ВАС прекратява производството по делото и го изпраща на АССГ. Пред АССГ, 2 отделение, 3 състав е образувано адм.дело № 6038/2015 г. По делото няма още насрочено съдебно заседание. През м.юли 2015 г. съдът поиска от жалбоподателя ЕС „За Земята“ да обоснове правния си интерес от обжалване на административния акт.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

 1. На първо място чрез жалбата се правят стъпки за създаване на съдебна практика, по силата на която екологичните сдружения да могат да обжалват актове на ДКЕВР.

 2. На второ място се търси прилагане на разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 от Закона за енергетиката, по силата на която лицето-кандидат за лицензия трябва да е представило доказателства, че „енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда“.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

Според жалбоподателя проблем в работата на ДКЕВР е именно отказа да вземе предвид текста на чл.40, ал.1, т.3 от ЗЕ и да откаже продължаване на лицензия въз основа на констатираните нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участват няколко НПО, както и ПП „Зелените“.
 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

--------------za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор