1. Страна, която ни подава казуса

Екологично сдружение „За Земята“

 1. Местоположение/локация на казуса

гр.Бобовдол, Кюстендилска област.

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добив на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища.

 1. Фактическа обстановка

а) Инвеститорът е „ ТЕЦ Бобовдол „ЕАД;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – получаване на комплексно разрешително по чл.117 и сл. от ЗООС за производство на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова) – твърдението на жалбоподателя е, че при издаването на разрешителното компетентният орган (изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда) не е взел предвид неколкократните нарушения на изтеклото предишно комплексно разрешително, допуснати от титуляра на разрешителното.

 1. Етап, на който се оказва помощта

При предпроектно проучване – процедура за издаване на комплексно разрешително.
 1. Правни средства

Завеждане на жалба срещу издаденото комплексно разрешително и представителство по делото.

 1. Описание на казуса

1) в края на 2014 година изпълнителния директор на ИАОС с решение № 45-Н2-ИО-АО/2014 г. издава комплексно разрешително № 45-Н2/2014г. на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село. Инсталацията на „ТЕЦ Бобовдол“ ЕАД, намираща се в едноименния град е била неколкократно санкционирана за нарушаване на условията на предишното КР, срокът на което изтича на 31.12.2014 г.

2) Срещу решение № 45-Н2-ИО-АО/2014 г. е подадена жалба от Екологично сдружение „За Земята“. Освен ЕС „За Земята“ са подадени и други жалби от НД „Екогласност“ и от ПП „Зелените“. Образувано е административно дело № 233/2015 г. на АССГ, 41 състав.

3) Съдът отказва да събере доказателства за нарушенията на условията на предишното КР, допуснати от ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД. Съдът се произнася като отхвърля всички жалби. 4) Срещу решението на АССГ, 41 състав по адм.дело № 233/2015 г. е подадена касационна жалба. Делото е насрочено за разглеждане от ВАС на 30 ноември 2016 г.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В защитата по делото основната теза на жалбоподателя е, че при издаване на КР компетентният орган следва да вземе предвид, наред с останалите факти и обстоятелства, и нарушенията, допуснати при действието на предишното разрешително.

Предмет на тълкуване са следните разпоредби: а) Чл.120, ал.2 от ЗООС, който разпорежда, че компетентният орган „осигурява използването на всяка получена информация“; б) Чл.126, ал.2, т.2 от ЗООС, който предвижда, че компетентният орган следва да вземе предвид резултатите от собствения мониторинг на оператора; в) Чл.2, ал.3, т.2, чл.10, ал.4, чл.11, ал.2-4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни; и г) Чл.21 и чл.22 от директива 2010/75/ЕО

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

Според жалбоподателя проблем в работата на администрацията е именно отказът да вземе предвид горепосочените текстове и да ги приложи на практика. Администрацията счита, че в случая сме изправени не пред актуализация и преразглеждане на съществуващо разрешително, а пред издаване на ново разрешително. И по тази причина при издаването на разрешителното не следва да се вземат предвид нито резултатите от собствения мониторинг нито наложените на ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД санкции за неспазване на условията на предишното разрешително

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участват няколко НПО, както и ПП „Зелените“.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Не.

-----za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор