1. Страна, която ни подава казуса

Инициативна група от с.Ъглен, община Луковит, представлявана от Д.П.
 1. Местоположение/локация на казуса

Землището на с.Ъглен, край р.Вит, на територията на община Луковит, Ловешка област.
 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици

 1. Фактическа обстановка

а)кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е „БН-Консулт-Инженеринг“ ООД, гр.София;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса  – добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици в площта на находище „Ъглен“, разположено в землището на с.Ъглен, община Луковит, област Ловеч;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Консултацията има за предмет процедура за ОВОС на най-ранен етап – определяне на задание за обхват за ОВОС за инвестиционно предложение с предмет, посочен по-горе. Основното предположение за проблем или нарушение е свързано със съвместимостта на инвестиционното предложение с богатото биоразнообразие на района, с опасностите на които вероятно биха били подложени водите в района, както и с шума и праховото замърсяване от транспорта на добитите подземни богатства.

През м.декември 2014 г. на инициативния комитет бяха дадени насоки за изготвяне на становище още преди публикуването на заданието за обхват и съдържание на ДОВОС.

През м.октомври 2015 г. на обществеността бе обявено заданието за обхват и съдържание на ДОВОС. Инициативният комитет, без съдействието на проекта, подаде свое становище.

 1. Етап, на който се оказва помощта

Помощта се оказва на ранен етап – преди изготвяне на заданието за обхват и  съдържание на доклада за ОВОС и консултации с обществеността относно обхвата и съдържанието на ДОВОС.
 1. Правни средства

Консултация за участие в процедурата по ОВОС на най-ранен етап – консултациите за обсъждане на заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС.
 1. Описание на казуса

 През м.декември 2014 г. обществеността от с.Ъглен, община Луковит, област Ловеч научава за инвестиционно намерение в непосредствена близост до селото да бъде осъществен добив на строителни материали.

С.Ъглен е разположено на р.Вит, в карстов район. На територията на землището на селото съществува богато разнообразие. Мястото е характерно с наличието на красиви пейзажи и множество пещери. Предпочитано е за посещения – през лятото за летовници по реката, и през цялата година за пещерняците.

Инициативен комитет се свърза с представители на проекта. Членовете на инициативния комитет са обезпокоени от перспективите добива на строителни материали да окаже негативно въздействие не само върху околната среда, но и върху жилищната среда – основно поради шумово и прахово замърсяване. Опасяват се от разрушаване на местните дадености на селото и оттам – на отрицателно въздействие върху туризма в района. Районът е карстов и не е ясно какво би било въздействието на планирания добив върху водите.

На инициативния комитет са дадени насоки за участие на ранен етап – по време на консултациите за определяне на обхват и съдържание на ДОВОС.

Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС е доведено до знанието на обществеността през м.октомври 2015.

През м.октомври 2015 г. от страна на инициативния комитет е подадено становище, изготвено съобразно дадените указания.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая се полагат усилия становищата, подадени от обществеността на етап изготвяне на задание за обхват и съдържание за ДОВОС да бъдат отчетени при изготвяне на крайния вариант на заданието. Ако това се случи – постигнатото би било значим резултат в изпълнение на закона.
 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията

В случая към момента не са отбелязани проблеми и пропуски в работата на администрацията.
 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Да.

„Кариера зад ъгъла“

 1. Допълнителни коментари

 Случаят вероятно е идентичен с други случаи на бивши индустриални зони.

 

Пламен Пеев

Остави своя отговор