1. Страна, която ни подава казуса

Инициативна група за запазване на община Велинград като екологично чист район без рудодобив, представена от В.Т.

 1. Местоположение/локация на казуса

Землището на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик.

 1. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП

Добивна промишленост, добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица“.

 1. Фактическа обстановка

а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститорът е фирма „Ресурс-1“ АД;

б) описание на дейността на ЕДП в казуса – добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица“;

в) вид проблем/нарушение (обосновано предположение за такова). Консултацията, предоставена на инициативната група е във връзка с участието в общественото обсъждане на доклада за ОВОС. На ИГ са дадени указания за това как да изисква от компетентните власти звукозапис на общественото обсъждане на ДОВОС. По същество са обсъждани някои аспекти от ДОВОС-а като например съответствието на инвестиционното предложение с ОУП на гр.Велинград и допустимостта на транспортирането на добиваната руда с ОУП. С представител на ИК са обсъдени последващите стъпки на процедурата и възможностите за по-нататъшни действия в зависимост от становищата на държавните органи.

Вследствие на възражение, представено от СДП „Балкани“ относно съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета на опазване в защитена зона BG0001030 ”Родопи Западни”, както и с евентуално безпокойство и увреждане на популации на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” компетентният орган е разпоредил проучване на  възможното увреждане на местообитания и биокоридори на вида европейски вълк (Canis lupus) и кафява мечка (Ursus arctos).

 1. Етап, на който се оказва помощта

При предпроектно проучване – вид процедура ОВОС.
 1. Правни средства

Консултация за участие в общественото обсъждане на доклада за ОВОС и съвети за достъп до информация.

 1. Описание на казуса

Казусът се намира в начален етап – извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на защита в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 на инвестиционно предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица“.

 1. Нова административна и правна практика, създадена чрез проекта

В случая не се създава нова административна и правна практика. В конкретния случай на инициативната група се дават указания как да си служи с инструмента за достъп до информация за околната среда за по-добра защита на интересите й. С представители на ИГ са обсъдени и някои конкретни аспекти на ДОВОС. Поради обстоятелството, че доклада за ОС е върнат за допълване, аргументите по съществото на ОВОС-а не са разработвани и изтъквани.

 1. Проблеми и пропуски в работата на администрацията.

В случая администрацията е идентифицирала проблем в съдържанието на доклада за оценка на съвместимостта и е върнала доклада за ОС за допълване.

 1. Участие на обществеността в казуса

В казуса участва местен инициативен комитет.

 1. Журналистическо отразяване: разширен репортаж или друг материал (ако има такова)

Не.

 1. Допълнителни коментари

Интересно е да се отбележи, че в този казус участието на местния бизнес, представен от хотелиери, е добър пример за обединяване на усилията на местния бизнес и гражданското общество при мониторинг и контрол върху дейността на ЕДП.

------za-proektaТози материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Остави своя отговор